back to lesson | 2 | 3 | 4
4 - Espeletia timotensis (Asteraceae) (3900 m)